Tiếng Hàn Sơ Cấp

Bài 5. 어제 왜 안 왔어요? tại sao không đến ngày hôm qua?

Bài 5. 어제 왜 안 왔어요?

I – Bài đọc
hoc tieng han so cap bai 5

1998년 6월 27일 토요일

오늘은 토요일이에요.
그래서 학교에 안갔어요.
아침에 스페인에서 형이 왔어요.
우리는 공항에서 만났어요.
나는 아주 반가웠어요.
시내에 갔어요.
형은 백화점에서 카메라를 샀어요.
맥도날드에서 점심을 먹었어요.
오후에 우리는 공원에서 
산책을 했어요.
공원에 사람들이 많았어요.
형은 사진을 찍었어요.
새하고 나무를 찍었어요.
형은 기뻐했어요. 
나도 아주 즐거웠어요.

II – Ngữ Pháp

1. Trạng từ phủ định '안' : không 

Trạng từ '안' được dùng để thể hiện nghĩa phủ định "không". '안' được đặt trước động từ, tính từ. 

학교에 안 가요. 

점심을 안 먹어요. 

공부를 안 해요.

2. Trạng từ phủ định '못' : không thể

Trạng từ '못' được dùng với động từ hành động, và có nghĩa " không thể thực hiện được" hoặc phủ nhận mạnh mẽ khả năng thực hiện hành động, "muốn nhưng hoàn cảnh không cho phép thực hiện". 

파티에 못 갔어요. 

형을 못 만났어요. 

3. Trợ từ '-에서' : tại, ở, từ 

Trợ từ '-에서' có hai nghĩa. Một nghĩa là 'tại' hoặc 'ở' biểu hiện nơi mà hành động diễn ra. Nghĩa khác là 'từ', biểu hiện nơi xuất phát. 

맥도널드에서 점심을 먹었어요. 

스페인에서 왔어요. 

4. Trợ từ tân ngữ '-을/를' 

Trợ từ tân ngữ '-을/를' được gắn vào sau danh từ để chỉ danh từ đó là tân ngữ trực tiếp của một ngoại động từ trong câu. '-를' được gắn sau danh từ không có patchim và '을' được gắn sau danh từ có patchim. 

생일파티를 했어요. 

점심을 먹었어요. 

5. Đuôi từ thì quá khứ '-았/었/였-' 

(1) sử dụng -았- khi âm cuối của gốc động từ có nguyên âm 'ㅏ,ㅗ' 

많다: 많 + -> 많았어요. 

좋다: 좋 + 았어요. -> 좋았어요. 

만나다: 만나 + -> 만나았어요. -> 만났어요. (rút gọn) 

오다: 오 + -> 오았어요. -> 왔어요. (rút gọn) 

(2) Sử dụng -었- khi âm cuối của gốc động từ có nguyên âm 'ㅓ, ㅜ, ㅡ, ㅣ' 

먹다: 먹 + -> 먹었어요. 

읽다: 읽 + 었어요. -> 읽었어요. 

가르치다: 가르치 +었어요 -> 가르치었어요. -> 가르쳤어요. (rút gọn) 

찍다: 찍 + -> 찍었어요. 

(3) Sử dụng -였- khi động từ có đuôi '하다'.

산책하다: 산책하 + -> 산책하였어요. -> 산책했어요. (rút gọn) 

기뻐하다: 기뻐하 + 였어요. -> 기뻐하였어요. -> 기뻐했어요. (rút gọn) 

공부하다: 공부하 +였어요 -> 공부하였어요. -> 공부했어요 (rút gọn) 

III – Từ vựng

1. Ngày trong tuần

일요일 Chủ nhật 
월요일 Thứ hai 
화요일 Thứ ba 
수요일 Thứ tư 
목요일 Thứ năm 
금요일 Thứ sáu
토요일 Thứ bảy 

2. Động từ ở thì quá khứ và hiện tại

오다 đến 와요 -> 왔어요 
가다 đi 가요 -> 갔어요 
재미있다 vui, thú vị 재미있어요 -> 재미있었어요 
좋아하다 thích 좋아해요 -> 좋아했어요 
만나다 gặp 만나요 -> 만났어요
사다 mua 사요 -> 샀어요 
먹다 ăn 먹어요 -> 먹었어요 
하다 làm 해요 -> 했어요 
찍다 chụp ảnh 찍어요 -> 찍었어요 
기뻐하다 vui vẻ 기뻐해요 -> 기뻐했어요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *