Tiếng Hàn Sơ Cấp

Bài 6 . 이거 얼마예요? – Đây có phải là nhiều?

Bài 6 . 이거 얼마예요?

I – Bài đọc

안나가 친구들하고
주말계획을 만들어요.

그들은 장소, 시간, 음식과
운동을 정하고 싶어요.

이 카드들을 잘 보세요.
học tiếng hàn sơ cấp bài 6
Các bạn cũng có thể nghe bài đọc tại đây 

                                    Bài 6 . 이거 얼마예요?

II – Ngữ Pháp

1. Đuôi từ '-고 싶다' : muốn 

Đuôi từ ‘-고 싶다’ được sử dụng để thể hiện một mong muốn của chủ ngữ và được sử dụng với động từ hành động. Chủ ngữ ngôi thứ nhất sử dụng ‘-고 싶다’ trong câu trần thuật, chủ ngữ ngôi thứ hai sử dụng trong câu hỏi. 

Ví dụ: 

사과를 사고 싶어요. Tôi muốn mua táo. 

커피를 마시고 싶어요. Tôi muốn uống cà phê. 

한국에 가고 싶어요. Tôi muốn đi Hàn Quốc. 

안나씨를 만나고 싶어요? Bạn muốn gặp Anna hả? 

어디에 가고 싶으세요? Ông/bà muốn đi đâu? 

Đuôi từ biểu hiện thì hoặc phủ định sẽ được kết hợp với '싶다'. 

피자를 먹고 싶어요. Tôi muốn ăn pizza. 

피자를먹고 싶지 않아요. Tôi không muốn ăn pizza. 

* Lưu ý : Chủ ngữ trong câu là ngôi thứ ba số ít thì ta dùng ‘-고 싶어하다’

2. Đuôi từ kết thúc câu '-세요' : 

'-세요' là một đuôi từ kết thúc câu có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu là câu hỏi (-세요?) thì nó là dạng câu hỏi lịch thiệp hơn đuôi từ '-어요.'. Ngoài ra nó còn là câu mệnh lệnh khi không dùng dưới dạng câu hỏi.

(1) '-세요?'
Nếu được hỏi với ‘-세요?’ thì phải trả lời ‘-어요’ không được dùng ‘-세요’ để trả lời. 

집에 가세요? Ông/ bà/bạn đi về nhà à? 

네, 집에 가요. Vâng, tôi về nhà. 

(2) '-세요.' : Hãy ~

사과 주세요. Hãy đưa tôi quả táo. 

안나를 만나세요. Hãy gặp Anna. 

3. Trợ từ '-에' : cho mỗi~, cho, với giá, tại, ở, vào lúc 

Chúng ta đã học về trợ từ này ở bài 2. Bài này chúng ta sẽ học thêm nghĩa của '-에' cho câu nói giá cả

저는 안나씨를 한 시에 만나요. Tôi. gặp Anna vào lúc 1 giờ.

저는 월요일에 등산을 가요. Tôi đi leo núi vào ngày thứ hai. 

그 책을 1,000원에 샀어요. Tôi đã mua quyển sách với giá 1000won. 

이 사과 한 개에 얼마예요? Táo này bao nhiêu (cho mỗi) một quả? 

Nghi vấn từ về số, số lượng 

얼마 bao nhiêu 

몇 시 mấy giờ 

몇 개 mấy cái

며칠 ngày mấy 

몇 가지 mấy loại 

이거 얼마예요? Cái này giá bao nhiêu? 

지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ? 

몇 개 드릴까요? Ông/bà muốn mấy cái ạ? 

오늘 며칠이에요? Hôm nay là ngày mấy? 

몇 가지 색이 있어요? Ông/ bà có bao nhiêu màu? 

4. Đơn vị đếm 

(1) Trong tiếng Hàn có rất nhiều đơn vị đếm được sử dụng phức tạp. '개' có nghĩa là "cái, trái, miếng', phạm vi sử dụng của đơn vị đếm này rất rộng, '명' nghĩa là 'người' được dùng để đếm người. '분' và '사람' cũng được sử dụng để đếm người, nhưng '분' là thể lịch sự và thể hiện rõ sự tôn trọng với người được đếm. Các danh từ dùng làm đơn vị đếm không đứng riêng một mình mà phải được sử dụng sau với số đếm hoặc các định từ chỉ định nó. Ví dụ '다섯 개, 열 개', hoặc '일곱 명, 아홉 명'. 

시계 다섯 개 : năm cái đồng hồ 

책 일곱 권 : bảy quyển sách 

학생 열 명 : mười học sinh 

선생님 열 여덟 분 : 18 (vị) giáo viên 

Một số con số thuần Hàn thay đổi dạng thức khi sử dụng chung các đơn vị đếm. 

Korean Numbers -> Number + counting unit 

하나 -> 한 개, 한 명, 한 분, 한 사람 

둘 -> 두 개, 두 명, 두 분, 두 사람 

셋 -> 세 개, 세 명, 세 분, 세 사람 

넷 -> 네 개, 네 명, 네 분, 네 사람 

스물 -> 스무 개, 스무 명, 스무 분, 스무 사람 

사과 한 개 주세요. Hãy đưa cho tôi 1 quả táo. 

저는 아이들이 세 명 있어요. Tôi có 3 đứa con. 

(2) Cả số thuần Hàn (K.N) và số Hán Hàn (C.N) đều được sử dụng khi nói giờ. Số thuần Hàn nói giờ, số Hán Hàn nói phút: 

04:40 

K.N : C.N. 

네 시 사십 분 

Số thuần Hàn + 시 (giờ) 

한 시 một giờ 

열 시 mười giờ 

Số Hán Hàn + 분 (phút) 

사십 분 bốn mươi phút 

삼십 분 ba mươi phút 

한 시 반에 만납시다. Chúng ta hãy gặp nhau lúc 1 giờ rưỡi nhé.

('반' là "rưỡi", 30 phút) 

수업이 열 시 오 분에 끝났어요. Tiết học kết thúc lúc 10:05. 

5. Động từ bất quy tắc '으' 

(1) Hầu hết các gốc động từ có âm kết thúc '으' đều được sử dụng như một động từ bất quy tắc. 

쓰(다) + -어요 : ㅆ+ㅓ요 => 써요 : viết, đắng, đội (nón) 

크(다) + -어요 : ㅋ + ㅓ요 => 커요 : to, cao 

뜨(다) : mọc lên, nổi lên 

끄(다) : tắt ( máy móc, diện, đèn) 

저는 편지를 써요. Tôi đang viết thư . 

편지를 썼어요. Tôi đã viết thư. 

편지를 써야 해요. Tôi phải viết thư. 

동생은 키가 커요. Em trai tôi to con 

(2) '-아요' được sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối là nguyên âm '으' nếu âm trước nó '으' là 'ㅏ' hoặc 'ㅗ', '-어요' được sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối là nguyên âm '으' nếu âm trước nó '으' những âm có các nguyên âm khác ngoại trừ '아' và '오'. 

Bất quy tắc -으 + '-아요' khi :

바쁘(다) + -아요 : 바ㅃ + ㅏ요 => 바빠요 : bận rộn 

배가 고프(다) : đói bụng 

나쁘(다) : xấu (về tính chất) 

잠그(다) : khoá 

아프(다) : đau 

저는 오늘 바빠요. Hôm nay tôi bận. 

오늘 아침에 바빴어요. Sáng nay tôi (đã) bận. 

바빠서 못 갔어요. Tại vì tôi bận nên tôi đã không thể đi. 

Bất quy tắc -으 + '-어요' khi :

예쁘(다) + -어요 : 예ㅃ ㅓ요 => 예뻐요 (đẹp) 

슬프(다) : 슬ㅍ ㅓ요 => 슬프다 (buồn) 

기쁘(다) : vui 

슬프(다) : buồn 

V – Từ Vựng

Số Hán Hàn

0 영 10 십 
1 일 11 십일 
2 이 12 십이 
3 삼 13 십삼 
4 사 14 십사 
5 오 15 십오 
6 육 16 십육 
7 칠 17 십칠 
8 팔 18 십팔 
9 구 19 십구 

20 이십 
30 삼십 
40 사십 
50 오십 
60 육십 
70 칠십 
80 팔십 
90 구십 
100 백 
200 이백
1000 천 
2000 이천 
3000 삼천
10000 만 
20000 이만 
100000 십만 
1000000 백만 
10000000 천만 
100000000 억 

Số thuần Hàn 

0 영/공 
1 하나(한) 
2 둘(두) 
3 셋(세) 
4 넷(네) 
5 다섯 
6 여섯 
7 일곱 
8 여덟 
9 아홉 
10 열 
11 열하나(열한)
12 열둘(둘두)
13 열셋(열세)
14 열넷(열네)
15 열다섯 
16 열여섯 
17 열일곱
18 열여덟
19 열아홉 
20 스물 
24 스물넷 
30 서른 
36 서른여섯 
40 마흔 
47 마흔일곱 
50 쉰 
53 쉰셋 
60 예순 
66 예순여섯 
70 일흔 
72 일흔둘 
80 여든 
81 여든하나 
90 아흔 
98 아흔여덟 
100 백 
200 이백 

Màu sắc

노란색 : Vàng
파란색 : xanh da trời 
빨간색 : đỏ
초록색 : xanh lá 
흰색 : trắng
검은색 : đen 
보라색 : tím 

Tiền Hàn Quốc

십원 học tiếng hàn sơ cấp bài 6
오십원 học tiếng hàn sơ cấp bài 6
백원    học tiếng hàn sơ cấp bài 6

오백원 học tiếng hàn sơ cấp bài 6

천원 học tiếng hàn sơ cấp 6

오천원  học tiếng hàn sơ cấp bài 6

만원  học tiếng hàn sơ cấp bài 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *