Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Hàn

Đuôi từ kết thúc câu trong tiếng Hàn – 종결형

Đuôi từ kết thúc câu trong tiếng Hàn – 종결형

1. Danh từ + 입니다

Là đuôi từ kết thúc câu trần thuật, là hình thúc biểu hiện của động từ “이다”.

Cấu trúc:

베트남 사람 = 베트남 사람 입니다
이것이 = 이것이  입니다

Ví dụ: 

– 저는 베트남 사람 입니다
Tôi là người Việt Nam

– 여기는 호치민시 입니다
Đây là thành phố Hồ Chí Minh

–  분들이 외국인 입니다
Họ là những người nước ngoài

– 오늘은 화요일 입니다
Hôm nay là thứ ba

 


 2. Danh từ + 입니까

Là cấu trúc nghi vấn, dạng câu hỏi của động từ “이다”. 
Có thể đi với các danh từ hoạc các từ để hỏi như: 언제어디얼마… 
Là đuôi từ kết thúc chia ở nghi thức lịch sự, trang trọng. 
Có nghĩa là:  phải khôngcó phải làlà gì.

Cấu trúc:

학생 = 학생 입니까
(Có phải là học sinh không?)

무엇 = 무엇 입니까
(Là cái gì vậy?)

언제 = 언제 입니까
(Bao giờ vậy?)

Ví dụ: 

– 누가 민수 입니까?: 
Ai là Minsu?

– 집이 어디입니까?: 
Nhà cậu ở đâu?

– 사과 얼마입니까?: 
Táo giá bao nhiêu?

–  분이 선생님 입니까?: 
Anh ấy là giáo viên phải không?

– 이것이 무엇입니까?: 
Cái này là cái gì vậy?

 


3. Tính từ, động từ + /습니다

Là đuôi từ kết thúc câu trần thuật, chia cùng với động từ hoặc tính từ, là đuôi từ dùng để chia câu ở nghi thức lịch sự, trang trọng.

Lưu ý:

– ㅂ니다Dùng khi động từ hoặc tính từ, có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm “” (phụ âm “” sẽ bị lược bỏ)
– 습니다Dùng khi động từ hoặc tính từ, có đuôi kết thúc là phụ âm (ngoại trừ phụ âm “”)

Cấu trúc:

아프다 = 픕니다
 생기다 =  깁니다
먹다 = 습니다
읽다 = 습니다
멀다 = 멉니다

Ví dụ: 

– 한국에서 한국어를 공부합니다
Học tiếng Hàn tại Hàn Quốc

– 한국음식이 습니다
Món ăn Hàn Quốc rất cay

– 하루 8시간 근무합니다
Mỗi ngày làm việc 8 tiếng

– 저는 축구를 좋아합니다
Tôi thích bóng đá

– 내일 시간이 습니다
Ngày mai không có thời gian


4. Tính từ, động từ + /습니까

Là đuôi từ chia trong câu hỏi của động từ và tính từ, là hình thức chia câu ở nghi thức trang trọng, lịch sự. 
Có nghĩa: khôngcó… không?hay không?

Lưu ý:

– ㅂ니까Dùng khi động từ hoặc tính từ, có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm “” (phụ âm “” sẽ bị lược bỏ)
– 습니까Dùng khi động từ hoặc tính từ, có đuôi kết thúc là phụ âm (ngoại trừ phụ âm “”)

Cấu trúc:

가다 = 갑니까? (Có đi không?)
먹다 = 습니까? (Có ăn không?)
멀다 = 멉니까? (Có xa không?)

Ví dụ: 

– 지금 무엇을 합니까?: 
Bây giờ em làm gì?

– 친구들이 습니까?: 
Em có nhiều bạn không?

– 언제 시간이 습니까?: 
Bao giờ em có thời gian?

– 꽃을 좋아합니까?: 
Em có thích hoa không?

Đuôi từ kết thúc câu trong tiếng Hàn – 종결형


5. Danh từ + 예요/이에요

Đứng sau các danh từ, là đuôi từ kết thúc câu trần thuật, có vai trò giống “입니다” và thay thế cho “입니다” trong khẩu ngữ (văn nói), hoặc dùng trong câu chia ở trường hợp không mang tính trang trọng, lịch sự. 
Có nghĩa: đây là

Lưu ý:

예요Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là nguyên âm
이에요Dùng khi danh từ có đuôi kết thúc là phụ âm

Cấu trúc:

편지 = 편지예요 (Đây là bức thư)
우산 = 우산이에요 (Đây là cái ô)
 = 이에요 (Đây là sách)

Lưu ý:

* “예요” và “이에요” đều có thể dùng trong câu hỏi, có ý hỏi: không, phải không ? Khi là câu hỏi thì người nói cần phải lên giọng, thường kết hợp với các từ để hỏi như “누구어디

– 어디예요?: 
Em đang ở đâu vậy?

– 이것이 예요?: 
Cái này là cái gì?

– 그분이 누구예요?: 
Người ấy là ai vậy?

Ví dụ: 

– 동생이 학생이에요
Em tôi là sinh viên

– 여기는  친구예요
Đây là bạn tôi

– 우리집은 저기예요
Nhà tôi ở đằng kia

–  아내예요
Đây là vợ tôi

 


6. Động từ + ()ㅂ시다

Thô chia trong câu cầu khiến, đi cùng với các động từ chỉ sự yêu cầu, cầu khiến, rủ rê, cùng làm một việc gì đó. Có nghĩa: hãy cùngcùng.

Lưu ý:

ㅂ시다Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm “” (phụ âm “” sẽ bị lược bỏ)
읍시다Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm (ngoại trừ phụ âm “”)

Cấu trúc:

가다 = 갑시다 (hãy cùng đi)
읽다 = 읽읍시다 (hãy cùng học)

Ví dụ: 

–  같이 합시다
Tất cả chúng ta cùng làm nào!

–  쉽시다
Hãy nghỉ một chút

– 커피를 마십시다
Nào hãy cùng uống cà phê

– 같이 영화를 봅시다
Nào cùng xem phim

 


7. Động từ + ()ㄹ까요?

Là đuôi từ chia kết thúc câu. Đi liền với động từ, thể hiện chủ định của mình và hỏi ý kiến của người nghe, có ý rủ hoặc dự đoán, tự hỏi một điều nào đó.

Có nghĩa: 

1) Hay làcùng… nhé, nhé, có được không?
2) Được không, không nhỉ, chưa nhỉ?

Lưu ý:

ㄹ까(): Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm “” (phụ âm “” sẽ bị lược bỏ)
을까(): Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm (ngoại trừ phụ âm “”)

Cấu trúc:

하다 = 할까()? 
(Làm nhé?)

 = 있을까()? 
(Có không nhỉ?)

앉다 = 앉을까()? 
(Hay ngồi xuống đây nhé?)

보다 = 볼까()? 
(Để xem thử nhé?)

Lưu ý:

* Khi cấu trúc 일까() được đi cùng với danh từ, có ý dự đoán: có phải là, là… phải không?

– 학생일까()?: 
Anh là học sinh phải không?

– 그분이 의사일까()?: 
Anh ấy là bác sĩ phải không?

Ví dụ: 

– 심심한데 영화를 볼까()?: 
Tẻ nhạt quá, hay chúng ta xem phim nhé? (Nghĩa 1)

– 제가 도와 드릴까()?: 
Tôi giúp anh nhé? (Nghĩa 1)

– 회사로 한번 전화를 해볼까()?: 
Hay ta điện về công ty xem thử nhé? (Nghĩa 1)

–  한잔 할까()?: 
Chúng ta làm một chén rượu nhé? (Nghĩa 1)

– 그가 혼자서 할수있을까()?: 
Một mình anh ấy có làm được không nhỉ? (Nghĩa 2)

– 과연 그사람이 올까(): 
Anh ấy đến không nhỉ? (Nghĩa 2)

– 동생이 지금 서울에 도착했을까(): 
Bây giờ em tôi đã đến Seoul chưa nhỉ? (Nghĩa 2)

 


8. Động từ + ()십시오!

Là đuôi từ kết thúc câu đề nghị, mệnh lệnh, yêu cầu. Đuợc dùng trong văn phong trang trọng, lịch sự. Có nghĩa: hãy, … đimời.

Lưu ý: 

– 십시오Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm “” (phụ âm “” sẽ bị lược bỏ)
– ()십시오Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm (ngoại trừ phụ âm “”)

Cấu trúc:

보다 = 보십시오 
(Hãy nhìn, mời xem)

읽다 = 읽으십시오 
(Hãy đọc)

앉다 = 앉으십시오 
(Hãy ngồi xuống, mời ngồi)

Ví dụ: 

– 숙제를  하십시오
Hãy (nhất định) làm bài tập nhé!

– 필요하면 전화하십시오
Nếu cần hãy điện thoại!

– 한번 구경해보 십시오
Hãy tham quan thử xem!

– 대답하십시오
Anh hãy trả lời đi!

Đuôi từ kết thúc câu trong tiếng Hàn – 종결형


9.  Động từ + ()?  

    Danh từ + 이지()?

Là đuôi từ kết thúc câu, người nói đã biết trước một sự thật nào đó và nói cho người nghe để xác nhận lại sự thật đó mà người này (tức là người nghe) cũng đã biết về sự thật này, có khi biểu đạt muốn giành được sự đồng ý của người nghe.

Có nghĩa: không? …đúng không? nhỉ?

Cấu trúc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *