Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành (Finance) Tài chính thực sự rất cần thiết trong môi trường kinh tế hiện nay. Cung cấp lượng từ vựng hữu ích và rất cần thiết.