Bộ bốn kiểm tra thực hành hoàn toàn tái tạo chặt chẽ các xét nghiệm ESOL Flyers trong nội dung và bố cục, tạo cho thực hành xác thực và hiệu quả cho cấp độ này.