Sách học tiếng Nhật trình độ cao cấp phù hợp với những ai muốn học lên trình độ cao cấp N2, N1 hoặc sách giúp cho việc sử dụng tiếng Nhật ở cấp độ cao.