Học tiếng Nhật

Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N5 – Bài 12

72.    N1 は  N2 より  Adj です。

Ví dụ: 
ひこうきは自動車(じどうしゃ)よりはやいです。
Máy bay nhanh hơn ô tô.
田中(たなか)さんは私(わたし)より高(たか)いです。
Anh Tanaka cao hơn tôi.
Ý nghĩa : N1 ~ hơn N2
Cách dùng:Đây là câu so sánh hơn. Trong đó, N1 được đưa ra so sánh với N2.

73.    N1 と N2 とどちらが Adj ですか。

Ví dụ: 
…N1(N2)のほうが Adj です。
テニスとサッカーとどちらがおもしろいですか。
…サッカーのほうがおもしろいです。
Tennis và bóng đá cái nào thú vị hơn? …Bóng đá thú vị hơn.
Ý nghĩa : N1 và N2 cái nào ~ hơn?
…N1 ( N2) ~ hơn
Cách dùng:Luôn sử dụng từ để hỏi どちら khi muốn so sánh giữa 2 vật hay người.

ngu-phap-tieng-nhat-n5

74.    N1[のなか]で N2 がいちばん

Adj です
Ví dụ: 
スポーツでサッカーがいちばんおもしろいです。
Trong các môn thể thao, bóng đá thú vị nhất.
1年でいつがいちばん寒いですか.
Trong 1 năm khi nào lạnh nhất?
Ý nghĩa : Trong phạm vi N1 thì N2 ~ nhất.
Cách dùng: Đây là câu so sánh cao nhất. Trong đó: N2 thuộc phạm vi của N1 và có tính chất [Adj] nhất trong phạm vi đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *