Phát triển cá nhân

Học tiếng Anh qua bài hát remember when – KatchUp.vn

Học tiếng Anh qua bài hát remember when – KatchUp.vn


Remember when – Nhớ khi xưa

Remember when I was young and so were you 
and time stood still and 
love was all we knew 

Nhớ khi anh còn trẻ và em cũng thế 
Và thời gian đứng yên tại chỗ và
Tình yêu là tất cả những gì ta biết đến 

You were the first, so was I 
We made love and then you cried 
Remember when 

Em là lần đầu tiên và anh cũng thế
Ta cùng tạo nên tình yêu và rồi em đã khóc
Nhớ khi …

Remember when we vowed the vows 
and walked the walk 

Nhớ khi ta hứa hẹn những lời thề 
Và hoàn thành rất tốt 

Gave our hearts, made the start, it was hard 
We lived and learned, life threw curves 

Trao nhau con tim, tạo sự khởi đầu, thật khó
Chúng ta đã sống và học hỏi, cuộc sống đã đẩy ta vào những thăng trầm

There was joy, there was hurt 
Remember when 

Có hạnh phúc, có những nỗi đau
Nhớ khi … 

Remember when old ones died 
and new were born 
And life was changed, 

Nhớ khi những điều cũ ra đi
Và những điều mới lại nảy sinh 
Và cuộc sống đổi thay, 

Disassembled, rearranged 
We came together, fell apart 

Rời rạc rồi lại được sắp xếp lại,
Ta đến với nhau rồi tuyệt vọng

And broke each other's hearts 
Remember when

Và ta đã làm tan vỡ trái tim nhau
Nhớ khi …

Remember when the sound of little feet 
was the music 
We danced to week to week

Nhớ khi âm thanh của đôi bàn chân nhỏ xíu là tiếng nhạc
Chúng ta khiêu vũ tuần qua tuần

Brought back the love, we found trust 
Vowed we'd never give up 
Remember when 

Gợi lại tình yêu, ta tìm thấy niềm tin
Thề rằng tụi mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Nhớ khi …

Remember when thirty seemed so old 
Now lookn' back it's just a steppin' stone 

Nhớ khi 30 dường như quá lớn tuổi
Giờ nhìn lại nó chỉ như một bước tiến

To where we are, 
Where we've been 
Said we'd do it all again 
Remember when 

Đến nơi ta muốn đến, 
Nơi thuộc về đôi ta 
Nói rằng ta sẽ thực hiện tất cả một lần nữa
Nhớ những khi … 

Remember when we said when we turned gray 
When the children grow up and moved away 
We won't be sad, we'll be glad 

Học tiếng Anh qua bài hát remember when – KatchUp.vn

Nhớ khi ta bảo ta đã bạc đầu
Khi tụi trẻ lớn lên và rời đi 
Chúng ta sẽ không buồn, chúng ta sẽ hạnh phúc

For all the life we've had 
And we'll remember when 

Vì trọn cuộc đời mà ta đã có
Và chúng mình sẽ nhớ những khi 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *