Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools – Preliminary English Test for Schools – là kỳ thi tiếng Anh trình độ trung cấp dành cho trẻ em, học sinh và sinh viên