Những thử nghiệm thực tế của Cambridge ESOL tiếng Anh được thiết kế để đánh giá trình độ tiếng Anh của các bạn nhỏ học tiểu học ở độ tuổi 7-12