Các website đọc báo Anh Việt, các tạp chí, nếu bạn sử dụng tài liệu tạp chí sau, trình độ tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện, nhất là về vốn từ vựng.