Hỗ trợ tài liệu luyện thi TOEFL là kỳ thi tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai (Test Of English as a Foreign Language).