Tài Liệu Tiếng Hàn Khác

Từ ngoại lai trong tiếng Hàn (Phần 1)

Từ ngoại lai trong tiếng Hàn (Phần 1)
 

Trong tiếng Hàn quốc ,ngoài các từ Hán Hàn ,còn có tương đối nhiều các từ ngoại lai ,có nguồn gốc từ ngôn ngữ của nhiều nước khác ,chủ yếu vẫn là tiếng Anh .

Các từ này thường là các thuật ngữ chuyên ngành ,trong đó có một số từ được dùng để thay thế hoàn toàn ,hoặc sử dụng song song ,cùng nghĩa với các từ tiếng Hàn .

Để phân biệt các từ này cũng không quá khó :

-Khi đọc các từ này (theo phát âm Hàn) thì nghe giống phiên âm latin của các từ tiếng Anh ,tiếng nước ngoài khác .

-Cũng theo cách đó ,nhưng đối với một số từ ,kiểu phát âm của Hàn hơi bị "chuối" ,có nghĩa là nó phiên âm toàn bộ các phụ âm còn lại 

(ka, ga)

가든파티 (garden party) 
가이던스 (guidence) : Hướng dẫn ,chỉ đạo ,chỉ huy (안내, 지도, 지휘) 
가이드 (guide) : Người hướng dẫn ,người chỉ đạo (안내자, 지도자, 안내서)
가이드라인 (guide line) : 제시 선 
가이드북 (guide book) : Sách hướng dẫn (안내서) 
가이드포스트 (guide post) : 경제 지표 
개그 (gag) : Đùa ,tếu (익살스런 짓, 농담) 
개런티 (guarantee ; guaranty) : 보증인, 최저 보증의 출연료 
갤러리 (gallery) : 화랑, 미술품 진열실 
갭 (gap) : Độ sai lệch ,khoảng cách,khe hở …(차이, 간격, 틈, 상위)
갱 (gang) : Tổ chức mafia ,xã hội đen (폭력단, 강도)
게릴라 (guerrilla) : 유격대 
게쉬타포 (Gestapo<獨>) : 나치스 독일의 비밀 경찰 
게스트 (guest) : Khách (손님, 빈객)
게스트룸 (guest room) : Phòng tiếp khách (응접실, 접견실)
게임셋 (game set) : Kết thúc game ,cuộc thi (시합 끝)
고스트라이터 (ghost writer) : (연설문/문학 작품 등의) 대필자, 대작자 
가십 (gossip) : 만필, 신문 잡지 등의 잡담 
골든아워 (golden hour) : (라디오/TV)사람들의 가장 많이 시청하는 시간대 
골든웨딩 (golden wedding) : Đám cưới vàng (kỷ niệm cưới 50 năm) 
골든캐스트 (golden cast) : (영화/연극 따위에서) 일류 배역, 황금 배역 
공쿠르상 (Goncours<佛>) : 프랑스에서 가장 권위 있는 문학상 
그랜드쇼 (grand show) : 규모가 큰 웅대한 쇼 
그레이마켓 (grey market) : 프리미엄을 내지 않으면 상품을 살 수 없는 시장 
그로테스크 (grotesque) : 괴상한, 기괴한, 우스꽝스러운 
그린 피 (green fee)(골프에서) : 코스 사용료 
그릴 (grill) : 평상복으로 갈 수 있는 식당

Các từ ngoại lai trong tiếng hàn

(na)

내레이터(narrator) : Người kể chuyện ,người tường thuật (해설자)

나르시시즘(Narcissism) : Khoe ,thể hiện (자기애, 자기 도취, 자랑) 

나이터(nighter) : Cuộc thi đấu đêm ,sân thi đấu đêm ,làm ăn buôn bán đêm (야간 경기, 야간 경기장, 야간 영업)

나이트클럽(night club) : Vũ trường (사교장을 겸한 야간 음주점 )

나치즘(Nazism) : Chủ nghĩa Đức quốc xã (독일의 국가 사회주의) 

냅킨(napkin) : Khăn ăn (식탁용 수건) 

넌센스(nonsense) : Lời nói vô nghĩa ,hành động dại dột (헛소리, 무의미한 말, 어리석은 생각이나 행위)

네다바이(日) : Kẻ lừa đảo (사기꾼, 날치기, 들치기)

네오로맨티시즘(neo-romanticism) : Chủ nghĩa lãng mạn mới (신낭만주의)

네임밸류(name value) : Tên (명성)

네트워크(network) : Mạng truyền hình ,mạng giao thông (방송망, 교통망)

노스탈쟈(nostalgia) : Nước hoa (향수, 망향병) 

노이로제(Neurose<독>) : Bệnh thần kinh (정신 신경증) 

노코맨트(no comment) : Không có ý kiến (의견이 없다거나 말할 수 없다는 뜻 )

노파킹(no parking) : Cấm đỗ xe (주차 금지) 

논스톱(nonstop) : Chạy thẳng ,không dừng (직행, 무정차, 무착륙) 

누드(nude) : Hình ảnh khỏa thân (나체화, 나체상)

누벨바그(nouvelle vague<프>) : 전위 예술 

뉴스소스(news source) : Nguồn tin (뉴스의 출처) 

뉘앙스(nuance) : Sắc thái (음영, 미묘한 차이)

Các từ ngoại lai trong tiếng hàn

(ta, da)

다다이즘(Dadaism) : 예술(문학/미술)상의 허무주의 
다이닝키친(dining-kitchen) : 주방과 식당이 같이 되어 있는 방 
다이얼로그(dialogue) :Đối thoại ,lời thoại (대화, 대사) 
다크마켓(dark market) : Chợ đen (암시장) 
다크 호스(dark house) : 운동 경기나 선거전에서의 숨은 경쟁자, 우승 후보자 
댄디(dandy) : Người bảnh bao (멋쟁이) 
덤핑(dumping) : Bán phá giá (저가 판매)
데드록(deadlock) : 난관, 막다른 길 
데드마스크(daeth mask) : 죽은 뒤에 뜬 형을 이용하여 만든 안형 
데마고그(demagogue) : 군중의 괴수, 선동 정치가, 악질적 선동가 
데먼스트레이션(demonstration) : 시위 운동, 데모 
데뷔(debut<프>) : 첫무대, 처녀 출연 
데스크(desk)(신문) : 취재 지시, 뉴스 원고를 받는 내근 기자 
데스크오디트(desk audit) : 현장 검사 
데이터(data) : 재료, 참고 자료, 기초 자료 

데이트(date) : 남녀의 약속, 만남, 날짜, 연대 
데카당스(decadence<프>) : 퇴폐, 타락, 퇴폐적 관능주의 
데커레이션(decoration) : 장식, 포장, 훈장 
데탕트(detente<프>) : 긴장 완화, 화해 
델리커시(delicacy) : 섬세, 미묘 
델리킷(delicate) : 미묘한, 섬세한, 우미한 
도그머티즘(dogmatism) : 독단론 
독트린(doctrine) : 주의, 원칙
돔(dome) : 둥근 지붕의 집 
드라마(drama) : 희곡, 각본, 극시, 극
드라마티스트(dramatist) : 극작가
드러그스토어(drug store) : 약국, (미국) 소다수, 아이스크림, 캔디 등도 팜 
디너파티(dinner party) : 만찬회, 오찬회
디노미네이션(demonimation) : 화폐 호칭의 변경 
디벨류에이션(devaluation) : 평가 절하 
디스카운트(discount) : 할인 
디스커스(discuss) : 토론하다. 의논하다 
디스크(disk) : 음반
디스크자키(disk jockey) : (방송) 음악 프로 진행자
디오라마(diorama<프>) : (미술의) 투시화
디펜스(defence) : 방어, 수비
디플레이션(deflation) : 통화 수축 
딜럭스(deluxe<프>) : 호화판의, 특제의, 사치스러운
딜레마(dilemma) : 진퇴양난, 궁지 
딜레탕트(dilettante<프>) : 도락삼아 예술을 애호하는 사람

Các từ ngoại lai trong tiếng hàn

(ra, la)

라멘트(lament) : 애가(哀歌), 만가(輓歌) 

라스트신(last scene) : (영화에 있어서) 마지막 장면 

라운드(round) : 한 시합. (권투에 있어서) 1회의 경기 

라이벌(rival) :Người cạnh tranh ,địch thủ ,người đối đầu ( 경쟁자, 적수, 상대자 )

라이선스(licence) : 허가, 특허, 면허 

라인업(line up) : 시합 전후 경기장에서의 정렬, 출전 선수, 발매예정 

랑데부(rendezvous<프>) : 만날 약속 장소 또는 거기서 만남. 집합 장소, 밀회 

래디컬리즘(radicalism) : 급진주의 

래바토리(lavatory) : 화장실, 세면실 

랜딩(landing) : 착륙, 상륙 

랩소디(rhapsody) : 광상곡 

랭킹(ranking) : 등급, 순위, 지정 

러브(love) : (테니스에서)영(零) 

러브식(love sick) : 상사병 

러시아워(rush hour) : 출퇴근 시간 

레디메이드(ready made) : 기성품 

레슨(lesson) : 개인 지도, 수업 

레이디퍼스트(lady first) : 여성 우선주의 

레이스퍼난트(race pennant) : (프로 야구에서의) 최종 결승전 

레저붐(leisure boom) : 여가를 즐기려는 유행(운동) 

레지던트(resident) : 인턴을 마친 후 전문의 과정을 이수하는 수련의 

레지스탕스(registance<프>) : 제 2차 세계대전 중 프랑스의 지하 조직군 

레퍼리(referee) : 심판(권투, 축구, 농구 등) 

레퍼터리(repertory) : 연주 곡목 또는 목록, 예정표 

로고스(logos) : 이성(理性) 

로드게임(road game) : (프로 야구) 지방에서 갖는 시합 

로드쇼(road show) : 일반 개봉에 앞선 단기간의 특별 개봉. 순회 흥행 

로맨스그레이(romance grey) : 흰머리 섞인 노인의 연애 또는 매력. 늦바람 

로비(lobby) : 여관, 호텔, 학교, 큰 건물 따위의 대합실, 복도, 휴게실 

로열로드(royal road) : 왕도, 지름길 

로컬뉴스(local news) : 지방 소식 

로컬컬러(local colour) : 향토적 색채, 지방색 

로큰롤(rock and roll) : 격정적으로 추는 춤의 한 가지 

록아웃(lockout)(노동쟁의) : 직장 폐쇄 

루트(route) : 길, 공로, 항로 

룸펜(Lumpen<독>) : 방랑자, 실업자 

리더쉽(leadership) : 지도력. 통솔력. 지도자 

리드미컬(rhythmical) : 율동적, 규칙적 

리모트컨트롤(remote control) : 원격 조종 

리바운드(rebound)(농구에서) : 백보드나 링에 맞고 튀오나오는 것 

리바이벌(revival) : 부흥, 부활, 재생 

리버럴리즘(liberalism) : 자유주의 

리베(Liebe<독>) : 애인, 연인 

리비도(Libido<독>) : 인간에게 잠재하는 생명력의 원천으로서의 성 본능 에너지 

리사이틀(recital) : 독창회, 독주회 

리셉션(reception) : 접대, 접견, 환영회 

리스트(list) : 목록, 명부, 일람표 

리시버(receiver) : 수화기, (배구/정구의) 서브를 받는 편 

리얼리즘(realism) : 현실주의, 사실주의 

리크리에이션(recreation) : 휴양, 오락 

리포메이션(reformation) : 개혁 

리포터(reporter) : 보고자, 취재 기자 

리허설(rehearsal) : (영화/연극/방송) 예비 연습 

린치(lynch) : 사형(私刑) 

XEM TIẾP PHẦN 2

KatchUp chúc các bạn học tốt.
——————–
==>> KatchUp chuyên cung cấp các sản phẩm flashcard tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, flashcard cho bé và giáo trình tiếng Nhật cùng các sách ngoại ngữ khác. KatchUp tặng miễn phí hệ thống học và thi online trên máy tính và điện thoại. Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng truy cập trang web: https://katchup.vn/ hay gọi vào số điện thoại: (08) 62 575 286 – 0903 61 61 03 (Linh- zalo, viber, sms)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *