Mỗi chủ đề gồm rất nhiều từ vựng để sử dụng, có thể kết hợp flashcard để nhớ nhanh từ vựng đó. Tải ngay tài liệu để nâng cao trình độ hoa ngữ của bạn