Kỳ thi Key for Schools – Key English Test (KET) for Schools – kỳ thi tiếng Anh cho thấy sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh ở trình độ cơ bản.