sách học tiếng Nhật trung cấp phù hợp với các bạn đã qua trình độ sơ cấp và muốn sử dụng tiếng Nhật ở mức trung cấp hoặc thi đạt trình độ tương đương N3.

12